Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 237 nga 237
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
GJIROKASTER 100,00% 120 nga 120
PERMET 100,00% 54 nga 54
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
TEPELENE 100,00% 63 nga 63
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 122.039
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 237
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 237 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 60.210 /60.210
Numri i fletëve të votimit të papërdora 46.696
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 351
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 849
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 59.361
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,34%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)