Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 88 nga 88
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KUKES 100,00% 19 nga 19
KOMUNA ARREN 100,00% 1 nga 1
KOMUNA BICAJ 100,00% 10 nga 10
KOMUNA BUSHTRICE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA G.CAJE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA KALIS 100,00% 2 nga 2
KOMUNA KOLSH 100,00% 3 nga 3
KOMUNA MALZI 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA SHISHTAVEC 100,00% 9 nga 9
KOMUNA SHTIQEN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SURROJ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA TERTHORE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA TOPOJAN 100,00% 3 nga 3
KOMUNA UJMISHT 100,00% 4 nga 4
KOMUNA ZAPOD 100,00% 6 nga 6
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 41.806
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 88
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 88 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 26.386 /26.384
Numri i fletëve të votimit të papërdora 15.862
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 126
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 383
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 26.001
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,11%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)