Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 63 nga 63
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA RRESHEN 100,00% 19 nga 19
BASHKIA RUBIK 100,00% 14 nga 14
KOMUNA FAN 100,00% 11 nga 11
KOMUNA KACINAR 100,00% 4 nga 4
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KTHELLE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA OROSH 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SELITE-MIRDITE 100,00% 4 nga 4
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 27.707
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 63
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 63 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.424 /15.424
Numri i fletëve të votimit të papërdora 12.673
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 79
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 253
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 15.171
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,67%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)