Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 12.848
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 19
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 19 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 7.577 /7.577
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.524
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 37
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 162
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 7.415
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,97%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)