Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 55 nga 55
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BALLSH 100,00% 13 nga 13
KOMUNA ARANITAS 100,00% 6 nga 6
KOMUNA FRATAR 100,00% 6 nga 6
KOMUNA GRESHICE 100,00% 2 nga 2
KOMUNA HEKAL 100,00% 6 nga 6
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KUTE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA NGRACAN 100,00% 2 nga 2
KOMUNA QENDER - MALLAKASTER 100,00% 13 nga 13
KOMUNA SELITE-MALLAKASTER 100,00% 3 nga 3
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 31.214
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 55
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 55 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 18.246 /18.245
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.472
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 138
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 248
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 17.997
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,45%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)