Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 58 nga 58
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KUCOVE 100,00% 34 nga 34
KOMUNA KOZARE 100,00% 12 nga 12
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PERONDI 100,00% 12 nga 12
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 37.361
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 58
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 58 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 18.428 /18.428
Numri i fletëve të votimit të papërdora 19.666
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 88
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 220
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 18.208
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,32%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)