Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 51 nga 51
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BILISHT 100,00% 12 nga 12
KOMUNA HOCISHT 100,00% 9 nga 9
KOMUNA MIRAS 100,00% 13 nga 13
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PROGER 100,00% 7 nga 7
KOMUNA QENDER - BILISHT 100,00% 10 nga 10
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 32.794
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 51
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 51 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 20.260 /20.260
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.023
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 137
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 246
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 20.014
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,78%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)