Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 444 nga 444
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
DURRES 100,00% 356 nga 356
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KRUJE 100,00% 88 nga 88
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 313.353
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 444
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 444 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 157.084 /157.081
Numri i fletëve të votimit të papërdora 139.942
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 373
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 2.050
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 155.031
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,13%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)