Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 576 nga 576
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
FIER 100,00% 296 nga 296
LUSHNJE 100,00% 225 nga 225
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
MALLAKASTER 100,00% 55 nga 55
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 373.706
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 576
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 576 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 205.312 /205.301
Numri i fletëve të votimit të papërdora 158.014
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 751
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 2.403
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 202.898
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 54,94%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)